A Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid 

1.1 Op elk aanbod, elke acceptatie en elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Een verwijzing door de opdrachtgever naar welke andere algemene voorwaarden dan ook, wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

1.3 De overeenkomst komt tot stand door het opmaken van de opdrachtbon, waarvan de opdrachtnemer een exemplaar krijgt verstrekt, onder de ontbindende voorwaarde, dat de bestelde goederen door de toeleverancier kunnen worden geleverd en dat ten genoegen van de opdrachtnemer blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

1.4 Door het plaatsen van de order geeft de opdrachtgever te kennen dat deze voorwaarden, die achter op de opdrachtbon zijn afgedrukt, hem bekend zijn en dat hij daarmee akkoord gaat.

2 Offertes en levertijd 

2.1 Elk aanbod is vrijblijvend.

2.2 Levertijden worden door de opdrachtnemer bij benadering opgegeven. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever niet het recht de goederen te weigeren, de opdracht te annuleren of op eniger wijze schadevergoeding te verlangen.

3 Uitvoering van de overeenkomst 

3.1 Bij het meten van oppervlakten worden de grootste lengte en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken heeft de prijs geen invloed.

3.2 De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de uitvoering van de werkzaamheden op het afgesproken tijdstip onbelemmerd kan plaatsvinden. Zo dient bijvoorbeeld de ondergrond schoon aangeboden te worden. Vertragingen door bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden of het niet nakomen van gemaakte afspraken worden tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht. Meer- en minderwerk, zoals mondeling of schriftelijk nader overeengekomen, wordt eveneens tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

3.3 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert wanneer er al een begin gemaakt is met uitvoering is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer schadeloos te stellen.

4 Aansprakelijkheid 

4.1 De opdrachtnemer verbindt zich tegen de opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de opdracht bon omschreven en de werkzaamheden naar beste kunnen uit voeren. Geringe afwijkingen van kleuren, maten en materialen geven geen reden tot ontbinding of schadevergoeding.

4.2 De opdrachtnemer staat er niet voor in, dat geleverde goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de opdrachtgever is bekend gemaakt.

4.3 Opdrachtnemer is, indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor schade, waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij door zijn schuld is ontstaan, nimmer tot hoger schadevergoeding gehouden dan het totaal van de voor de opdracht ontvangen vergoeding.

5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Zolang de opdrachtgever niet het volledige factuurbedrag met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld behoudt de opdrachtnemer zich het eigendom van de geleverde goederen voor. In dat geval gaat de eigendom van de goederen naar de opdrachtgever, zodra deze aan al zijn verplichtingen tegen de opdrachtnemer heeft voldaan.

5.2 De opdrachtgever is zolang de eigendom is voorbehouden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen.

5.3 De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk aan de opdrachtnemer mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om de goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust in hun macht te krijgen.

6 Overmacht 

6.1 Van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer is sprake indien deze na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, belangrijke wijzigingen in de valutaverhoudingen, abnormale stijgingen van de aan de opdrachtnemer door zijn leverancier in rekening gebrachte prijzen, alles in het bedrijf van de opdrachtnemer, als dat van zijn leverancier of expediteur/vervoerder en voorts door alle overige zaken buiten schuld of risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.

6.2 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

7 Betaling 

7.1 De opdrachtnemer is verplicht alle kosten voorkomende uit de opdracht via contante betaling te voldoen, tenzij anders afgesproken.

7.2 Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie zijn zonder schriftelijke overeenkomst niet toegestaan.

7.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zal hij zonder inbrekertelling in verzuim zijn en is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geldende schade.

7.4 Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen, waarvan hij zich de eigendom heeft voorbehouden bij de opdrachtgever in beslag te nemen,

7.5 Te dien einde verleent hij de opdrachtnemer of diens gemachtigde onmiddellijk toegang tot ruimte waar de goederen zich bevinden.

7.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is en de opdrachtnemer dientengevolge tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Daarboven wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de verzuimdatum, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.7 Ingeval de opdrachtgever mocht komen te overlijden of onder curatele mocht worden gesteld, aan hem surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard of aan de andere kant de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, wordt (worden) de vordering(en) terstond opeisbaar.

8 Garantie 

8.1 Voor geleverde goederen met fabriek- c.q. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

9 Reclame 

9.1 De opdrachtgever verplicht zijn reclames binnen 8 dagen na aflevering c.q. oplevering schriftelijk bij de opdrachtnemer te melden.

9.2 De opdrachtgever dient aan te tonen, indien de goederen of het werk waarover wordt gereclameerd gebreken vertoont, dat de goederen dezelfde zijn dan door de opdrachtnemer geleverd, dat de gebreken bij aflevering c.q. oplevering al bestonden en dat daardoor schade is geleden.

9.3 Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten.

9.4 Indien de reclame gegrond is zal de opdrachtnemer naar zijn keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de natuurwaarden der opdracht, hetzij het geleverde en/of het werk gratis vervangen tegen terug levering van de oorspronkelijke geleverde goederen, Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de opdrachtnemer niet gehouden.

10 Toepasselijk recht 

10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

11 Geschillen 

11.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan zuilen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in het welk de woon- of vestigingsplaats van de koper is gelegen.